Plastic

 Available in 6 sizes 

3.4oz., 8oz., 16oz., 32oz., 64oz.,128oz.